apacheのバージョンを調べる

httpd -v
apachectl -v
No.1301
10/10 22:05

edit