IPアドレスが「xxx.xxx.xxx.xxx」のマシン名を調べる(Windows , Mac)

● IPアドレスが「192.168.100.193」のマシン名を調べる(Windowsマシン)

nbtstat -A 192.168.100.193

● IPアドレスが「192.168.100.193」のマシン名を調べる(Macマシン)

smbutil -v status -ae 192.168.100.193

● NetBIOS名が「km-arics-sv」のIPアドレスを調べる(Macマシン)

smbutil lookup km-arics-sv
No.1751
05/13 09:20

edit